„Firma” po przekształceniu. Cz. I

Dariusz Szczecina        03 grudnia 2014        Komentarze (1)

Być może myślałeś już o tym pod jakim szyldem będzie działać twoja spółka po przekształceniu? W tym artykule przedstawię zasady, które obowiązują w tym zakresie.

Generalnie wybór nazwy (firmy?) zależy wyłącznie od Ciebie, ale nie do końca. Kodeks spółek handlowych, kodeks cywilny (a także w pewnym zakresie przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) określają tu pewne zasady. Na początek trochę teorii, która jest tu jednak niezbędna.

Czym jest FIRMA ?

Na początek muszę wyjaśnić znaczenie pojęcia „firma„.

W znaczeniu potocznym „firma” to po prostu twoja spółka. Jesteś przedsiębiorcą, a więc w potocznym rozumieniu masz, prowadzisz „firmę„. „Firma” jest więc tu utożsamiana z przedsiębiorstwem, które prowadzisz.

Znaczenie potoczne nijak się ma do znaczenia pojęcia „firma” używanego w przepisach prawa. Na gruncie przepisów „firma” nie oznacza bowiem twojej działalności, ale jest to nazwa, pod którą działasz (tak kodeks cywilny w art. 435 par.1 oraz w art. 432 par. 1). Firma” to oznaczenie, pod którym w obrocie gospodarczym występuje twoja spółka.

Firma spółki składa się z dwóch elementów. Mówi o tym art. 435 par. 2 kodeksu cywilnego.

Firma zawiera określenie formy prawnej osoby prawnej, które może być podane w skrócie, a ponadto może wskazywać na przedmiot działalności, siedzibę tej osoby oraz inne określenia dowolnie obrane.

Pierwszy z elementów to tzw. nazwa fantazyjna. Nazwa fantazyjna zależy głównie od twojej inwencji twórczej. Jedni będą chcieli nazwać swoją spółkę np. „Najlepsza w Polsce kancelaria która zajmuje się przekształceniem spółek”. Inni nazwą się np. „Szybkie przekształcanie spółek”, a jeszcze inni wymyślą po prostu „Kopytko”. Tutaj w zasadzie nie ma ograniczeń. Piszę w zasadzie ponieważ zarówno kodeks spółek handlowych jak i kodeks cywilny przewidują tu pewne różnice i ograniczenia w zależności od rodzaju spółki.

Drugim elementem „firmy” jest oznaczenie formy prawnej. Tutaj niestety wyboru nie mamy. Możesz jedynie wybierać czy chcesz, aby spółka miała formę spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo akcyjnej, spółki z o.o. lub spółki akcyjnej.

Dopiero te dwa elementy tj. nazwa fantazyjna + forma prawna tworzą „firmę”, w znaczeniu o którym mówimy.

Skoro już wiesz czym jest „firma” to możemy przejść dalej.

Jak mogę wybrać firmę dla spółki przekształcanej? 

Tylko do Ciebie zależy czy wykorzystasz dotychczasowe elementy firmy twojej spółki, czy może zastąpisz je nazwą zupełnie inną, która będzie nowa dla twoich partnerów.

Firma przedsiębiorcy powinna się jednak odróżniać dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku (tak art. 433 § 1 kodeksu cywilnego).

Firma nie może także wprowadzać w błąd, w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu działalności przedsiębiorcy, miejsca działalności, źródeł zaopatrzenia (tak art. 433 k.c.).

Firma osoby prawnej (spółki) może także zawierać nazwisko lub pseudonim osoby fizycznej, jeżeli służy to ukazaniu związków tej osoby z powstaniem lub działalnością przedsiębiorcy (twojej spółki). Tutaj pamiętaj o ważnej zasadzie, że umieszczenie w firmie nazwiska albo pseudonimu osoby fizycznej wymaga pisemnej zgody tej osoby, a w razie jej śmierci – zgody jej małżonka i dzieci.

W obrocie możesz wykorzystywać także skrót firmy. Nazwę skróconą firmy musisz ujawnić w KRS. Ale o tym i o kilku innych rzeczach już kolejnym razem.

Sposób na przyspieszenie przekształcenia działalności w spółkę z o.o.

Dariusz Szczecina        02 grudnia 2014        Komentarze (0)

Przekształcenie twojej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością naprawdę może zająć trochę czasu. Dlatego warto pamiętać, że istnieją sposoby na przyspieszenie przekształcenia.

Pisałem już o planie przekształcenia, który jest chyba najważniejszym elementem koniecznym do tego, aby nastąpiła zmiana działalności gospodarczej w spółkę z o.o. Plan przekształcenia musi zostać poddany badaniu biegłego rewidenta. Biegły rewident jest wyznaczany przez sąd rejestrowy na twój wniosek.

Badanie planu przekształcenia przez biegłego rewidenta znacznie wydłuża procedurę przekształcenia. Ty składasz tylko wniosek o wyznaczenie biegłego, ale to sąd sam powołuje konkretną osobę, która będzie brała udział w sprawie w charakterze biegłego. Kiedy już sąd rejestrowy wyznaczy biegłego, to od chwili wyznaczenia biegły rewident ma aż dwa miesiące czasu na sporządzenie opinii.

Jeżeli biegłego rewidenta wybiera sąd, to twój plan przekształcenia trafia w ręce osoby może nie tyle przypadkowej, co z reguły nieznanej, która może mieć różny styl pracy, różne podejście do swoich obowiązków, w tym i do terminowości. A przecież zleceniodawcą jest Sąd, a nie Ty i to jedynie od Sądu będzie zależało czy, i jak, będzie dyscyplinował biegłego.

Jest jednak na to rada. Pozwoli to przede wszystkim na przyspieszenie całego przekształcenia, ale także powinno dać gwarancję, że sprawa trafi w ręce osoby właściwej, godnej zaufania. Nic bowiem nie stoi na przeszkodzie, abyś to Ty samodzielnie, na własną rękę poszukał biegłego rewidenta, który Tobie odpowiada, i który sprawnie zbada plan przekształcenia.

Kiedy już wybierzesz taką osobę to już we wniosku o wyznaczenie biegłego wskaż konkretną osobę z imienia i nazwiska.

Proste prawda?

Najważniejsze jest to, że sądy rejestrowe z reguły godzą się na takie propozycje co do osoby biegłego, a Ty na pewno wybierzesz biegłego dużo bardziej starannie niż sąd.

Etapy przekształcenia działalności gospodarczej w spółkę kapitałową

Dariusz Szczecina        19 listopada 2014        Komentarze (0)

Pisałem już o tym, że przepisy Kodeksu spółek handlowych pozwalają przekształcać nie tylko spółki w inne spółki, ale także jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę kapitałową (spółka kapitałowa to spółka z o.o. i spółka akcyjna).

Etapy przekształcenia działalności gospodarczej osoby fizycznej w spółkę kapitałową są nieco inne niż w przypadku przekształcania spółek. Do przekształcenia przedsiębiorcy – osoby fizycznej (spokojnie, tylko formy prawnej bo nadal będziesz człowiekiem z krwi i kości, a nie spółką) w spółkę z o.o. lub akcyjną jest wymagane:

  1. Sporządzenie planu przekształcenia przedsiębiorcy (wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta) – czyli podobnie jak ma to miejsce w przypadku przekształcenia spółek.
  2. Złożenia oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy w spółkę (coś dla miłośników Transformerów – taka transformacja ;-)).
  3. Powołanie członków organów twojej nowej, przekształconej spółki kapitałowej (zarząd oraz ewentualnie rada nadzorcza).
  4. Zawarcie umowy spółki (w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) albo podpisanie statutu (jeżeli marzy się Tobie spółka akcyjna).
  5. I dalej już standardowo wpis do KRS Twojej nowej spółki i wykreślenie Ciebie jako przedsiębiorcy przekształcanego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Etapy przekształcenia spółki

Dariusz Szczecina        18 listopada 2014        Komentarze (0)

Jeżeli myślisz o przekształceniu spółki i wybrałeś już formę prawną w jaką chcesz ją przekształcić (np. w spółkę z o.o. , akcyjną lub komandytową) to musisz przygotować „mapę drogową przekształcenia„.

Przekształcenie spółki to proces kilkuetapowy, a jego kolejne kamienie milowe to:

  1. Sporządzenie planu przekształcenia spółki (wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta).
  2. Powzięcie (podjęcie) uchwały o przekształceniu spółki.
  3. Powołanie członków organów spółki przekształconej (tej nowej) albo określenie, którzy ze wspólników prowadzących sprawy tej przekształconej spółki będą ją reprezentowali.
  4. Zawarcie umowy albo podpisanie statutu (w zależności od tego jaką nową formę działalności wybierzesz) spółki przekształconej.
  5. Wpis twojej nowej, przekształconej spółki do Krajowego Rejestru Sądowego i wykreślenie spółki przekształcanej.

Słowem nic trudnego … (naprawdę?)

Przekształcić czy założyć nową spółkę?

Dariusz Szczecina        30 października 2014        Komentarze (0)

To czy lepiej przekształcić twoją obecną formę działalności w inną spółkę czy też może lepiej założyć zupełnie nową, odrębną spółkę zależy od tego czego oczekujesz.

Inne cele ma osoba, która zamierza zminimalizować ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej prowadzonej czy to w formie spółki czy też jako działalność gospodarcza osoby fizycznej, a inne cele ma podmiot, który po prostu w swoim rozwoju szuka bardziej odpowiedniej formy organizacyjnej dla etapu rozwoju, na którym się znalazł.

Jeżeli nie zależy Tobie np. ani na renomie, ani też na historii kredytowej dotychczasowego podmiotu to polecam po prostu założenie nowej spółki. To samo tyczy się sytuacji gdy zamierzasz część swojej dotychczasowej działalności wydzielić z obecnych ram twojej spółki. Podobnie warto założyć nowy podmiot (spółkę) gdy chcesz minimalizować ryzyko swojej działalności tzn. gdy część odpowiedzialności nie powinna obciążać twojej dotychczasowej firmy (firmy w ujęciu potocznym), ale chciałbyś tą odpowiedzialność przenieść na nowy podmiot (np. na spółkę z o.o.).

Jeżeli jednak Tobie lub wspólnikom, zależy na kontynuacji działalności, ale jedynie w nowej formie organizacyjno prawnej to rozwiązaniem dla Was jest właśnie przekształcenie spółki. Przekształcenie dokonywane w zależności od Waszych potrzeb i oczekiwań w jedną z form przewidzianych kodeksem spółek handlowych (spółka jawna, spółka komandytowa, spółka komandytowo akcyjna, spółka partnerska, spółka z ograniczona odpowiedzialnością czy spółka akcyjna). To Wy wybierzecie najbardziej odpowiednią dla Was formę działalności.

Nie będę ukrywał, że założenie nowego podmiotu jest zawsze dużo tańsze od przekształcenie już istniejącej spółki. Nic w tym dziwnego skoro zakładając nową spółkę zaczynasz od zera i masz czyste konto. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością możesz taką nową spółkę szybko założyć nawet bez ruszania się z domu, wystarczy jedynie komputer z dostępem do sieci.

W przypadku przekształcenia spółki musisz najpierw dokładnie określić przedmiot przekształcenia (Twoją dotychczasową spółkę lub działalność), następnie musisz przygotować plan przekształcenia i go realizować. Koszta przekształcenia są bez porównania wyższe niż założenie nowego podmiotu, ale często warto. Warto ponieważ nie zaczynasz od zera. Warto ponieważ nowa spółka jest po prostu tą samą co wcześniej, ale ulepszoną.

Z informacji, które znalazłem wynika, że w latach 2011-2012 spółki przekształcone stanowiły 5,47% wszystkich spółek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego. To niby niedużo, ale mając na uwadze koszta całego przedsięwzięcia, jego długotrwałość i stopień skomplikowania, to jednak całkiem sporo. Ponad 1900 firm było w na tyle dobrej sytuacji ekonomicznej, że koszta przekształcenia były dla nich mniej istotne niż korzyści z tego płynące.